[Yulgang] ปัญหาเข้าห้างสรรพสินค้า หรือ Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

2131

[Yulgang] ปัญหาเข้าห้างสรรพสินค้า หรือ Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

1. ปรับหน้าจอในเกมให้เป็นขนาด 1024×768 ขึ้นไป

2. หากพบปัญหาการใช้งานห้างสรรพสินค้า หรือ Yulgang Shop เนื่องจากเกมจะดึงข้อมูลรายละเอียดไอเทมผ่าน Internet Explorer เพื่อแก้ไขปัญหาให้ดำเนินการตั้งค่าตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1 ตั้งค่า Internet Explorer ให้เป็นค่าเริ่มต้น
1.เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่ม Tools จากนั้นเลือก Internet Options

2.เลือกแท็บ Program แล้วเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น (Make default)

3. จะขึ้นข้อความ ” Internet Explorer is the default web browser ” แสดงว่าการตั้งค่า Internet Explorer เป็น Default เสร็จสิ้น คลิก “OK”

 

ขั้นตอนที่ 2 ลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser Internet Explorer
1.เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่ม Tools จากนั้นเลือก Internet Options

2.เลือกแท็บ General แล้วเลือกคลิกที่ปุ่ม “Delete…”

 

3. ทำเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อดังนี้ จากนั้นกดปุ่ม “Delete”
– Preserve Favorites website data
– Temporary Internet files and website files
– Cookies and website data
– History

4. รอจนเสร็จเรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม “OK” แล้วปิด Internet Explorer เปิด Yulgang Shop ได้เลย

 

** โดยปกติแล้วเมื่อดำเนินการ 2 ขั้นตอนข้างต้น จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่หากยังพบปัญหาเดิมอยู่ ให้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนการ Flush DNS

1. คลิก Start และเลือก All Programs

2. เลือก Accessories จากนั้นคลิกขวาที่ Command Prompt และเลือก Run as administrator

4. เมื่อเปิด Command Prompt เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ดังนี้
ipconfig /flushdns จากนั้น กดปุ่ม Enter
พิมพ์ข้อความซ้ำๆ ตามข้างต้น 3-5 ครั้ง จากนั้นเปิด yulgang shop ภายหลัง

หมายเหตุ: หากยังพบปัญหาเช่นเดิม ทำการแก้ไขตามขั้นตอนทั้งหมดซ้ำเรื่อยๆ 

 

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ