[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 1

1208

เปลี่ยนคลาส 1

เงื่อนไข : เลเวล 10 และใช้ปราณให้หมด
1. คุยกับ “ประมุขฮอนบัล” ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับเควส “[10][เปลี่ยนอาชีพ] ก้าวแรกของการต่อสู้
2. กำจัด “โจรภูเขาทาส” ที่พรรคฮอนบัล เพื่อรับไอเทมเควส “ขวานของคนตัดไม้ จำนวน 5 อัน
3. ส่งเควสกับ “ประมุขฮอนบัล” ที่พรรคฮอนบัล เป็นอันเสร็จสิ้น