[YG] เควสภารกิจ พรรคต้นหลิว

2417
ภารกิจพรรคต้นหลิว
————————————————————————
ภารกิจมนุษย์แขนยักษ์ที่น่าสงสัย (35)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
2. รวบรวมใบสัญญาของมนุษย์แขนยักษ์ 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์มนุษย์แขนยักษ์ มอบให้ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
รางวัล :
1. ลูกแก้วฝึกฝน 1 แสนหน่วย 1 ชิ้น
2. ค่าพิชิตศัตรู 10,000 หน่วย
3. บัฟหญ้าเทพน้ำเงินใส (เสริมพลังอาวุธที่สวมใส่+2)
มอนสเตอร์ภารกิจ : มนุษย์แขนยักษ์
————————————————————————-
ภารกิจการคุกคามของมารกระทะเหล็ก (36)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่าวารี
2. รวบรวมเครื่องป้องกันของมารกระทะเหล็ก 15 ชิ้น จากมอนสเตอร์มารกระทะเหล็ก มอบให้ NPC เฒ่าวารี
3. ส่งภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎดำ ไอเทมแผนที่สาขาพรรคธรรมะและอธรรมสูญหาย
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 50,000 หน่วย
2. หินกลายทอง(ต่ำ) 4 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : มารกระทะเหล็ก
————————————————————————-
ภารกิจเจ้าแม่เงินกู้ที่น่ากลัว (36)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เจ๊หงส์
2. รวบรวมถุงเงิน 10 ถุง จากมอนสเตอร์มนุษย์แขนยักษ์ มอบให้ NPC เจ๊หงส์
รางวัล :
1. แหวนใจปฐพี 1 วง
2. หินกลายทอง(ต่ำ) 4 ชิ้น
3. ค่าประสบการณ์ 45,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : มนุษย์แขนยักษ์
————————————————————————-
ภารกิจการโจมตีของมารนิ้วเหล็ก (37)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
2. รวบรวมหนวดสัมผัสของมารนิ้วเหล็ก 20 ชิ้น จากมอนสเตอร์มารนิ้วเหล็ก มอบให้ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 110,000 หน่วย
2. ยันต์โชคลาภ 5% 4 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : มารนิ้วเหล็ก
————————————————————————-
ภารกิจความโกรธแค้นของพรายภูเขา (38)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
2. รวบรวมหนวดสัมผัสของพรายภูเขา 20 ชิ้น จากมอนสเตอร์พรายภูเขา มอบให้ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 135,000 หน่วย
2. หินกลายทอง(ต่ำ) 4 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : พรายภูเขา
————————————————————————-
ภารกิจตรวจสอบโจรไฟ (39)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
2. รวบรวมใบสัญญาของหมู่โจร 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์โจรไฟตาเดียว มอบให้ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 160,000 หน่วย
2. ยันต์โชคลาภ 10% 2 ชิ้น
3. บัฟค่าประสบการณ์ 1.2 เท่า 2 ชั่วโมง
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรไฟตาเดียว
————————————————————————-
ภารกิจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า (40)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่าวารี
2. รวบรวมสินค้าพรรคฮอนบัล 15 ชิ้น จากมอนสเตอร์โจรไฟแสงชาด มอบให้ NPC เฒ่าวารี
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 190,000 หน่วย
2. ยาเซียนเขียว 4 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรไฟแสงชาด
————————————————————————-
ภารกิจการฟื้นฟูวัดเทียนซี (41)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
2. ฟังเรื่องราวจากประมุขต้นหลิวแล้วไปหา NPC เฒ่าวารี
3. รวบรวมจดหมายของหุ้นส่วน 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์นักบวชต่างแดน มอบให้ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 225,000 หน่วย
2. ยันต์โชคลาภ 5% 2 ชิ้น
3. หินเสริมพลัง 5 ชิ้น
มอนสเตอร์ภารกิจ : นักบวชต่างแดน
————————————————————————–
ภารกิจอดีตที่ผ่านมา (42)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
2. รวบรวมหนังสือปรึกษาของนักบวช 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์นักบวชต่างแดน มอบให้ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
รางวัล :
1. หินกลายทอง(ต่ำ) 2 ชิ้น
2. หินหยกเย็น(ต่ำ) 2 ชิ้น
3. ค่าประสบการณ์ 260,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : นักบวชต่างแดน
————————————————————————–
ภารกิจส่วนหนึ่งแห่งความทรงจำ (43)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เจ๊หงส์
2. รวบรวมหนังสือคำสอนของนักบวช 5 เล่ม จากมอนสเตอร์สาวกพรรคบัวขาว มอบให้ NPC เจ๊หงส์
3. กลับมาคุยกับ NPC ประมุขฮอนบัลอีกครั้ง
รางวัล :
1. หินกลายทอง(ต่ำ) 4 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 310,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : สาวกพรรคบัวขาว
————————————————————————–
ภารกิจการขยายกองกำลังของศิษย์ทรยศของสำนักจันทรา (44)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
2. ฟังเรื่องราวจากประมุขต้นหลิวแล้วไปหา NPC ยองยองแน
3. รวบรวมจดหมายของศิษย์ทรยศสำนักจันทรา 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์ฑูตทรยศ มอบให้ NPC ยองยองแน
รางวัล :
1. ได้รับหินกลายทอง(ต่ำ) 2 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 360,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : ฑูตทรยศ
————————————————————————–
ภารกิจการปิดกั้นกลุ่มศิษย์ทรยศของสำนักจันทรา (44)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ยองยองแน
2. รวบรวมใบบันทึกข้อมูลของศิษย์ทรยศของสำนักจันทรา 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์ดาบสั้นจันทรา มอบให้ NPC ยองยองแน
รางวัล :
1. แหวนพ้นโลกีย์ 1 วง
2. หินกลายทอง(ต่ำ) 2 ชิ้น
3. ค่าพิชิตศัตรู 50,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : ดาบสั้นจันทรา
——————————————————————————–
ภารกิจข้อมูลสำคัญของกลุ่มศิษย์ทรยศของสำนักจันทรา (45)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ยองยองแน
2. รวบรวมจดหมายต้องสงสัย 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์วายร้ายจันทร์ มอบให้ NPC ยองยองแน
รางวัล :
1. ลูกแก้วฝึกฝน 1 แสนหน่วย 1 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 420,000 หน่วย
3. บัฟหญ้าเทพครามหยก (เพิ่มเสริมพลังเครื่องป้องกันที่สวมใส่+1) นาน 60 นาที
มอนสเตอร์ภารกิจ : วายร้ายจันทร์
——————————————————————————-
ภารกิจการปล้นสินค้า ครั้งแล้วครั้งเล่า (46)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่าวารี
2. รวบรวมสิ้นค้าของสำนักชินมู 20 ชิ้น จากมอนสเตอร์วายร้ายจันทรา มอบให้ NPC เฒ่าวารี
รางวัล :
1. หินเสริมพลัง 5 ชิ้น
2. กล่องสมบัติเงินขาว 4 ชิ้น
3. ค่าประสบการณ์ 500,000 หน่วย
4. ค่าพิชิตศัตรู 10,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : วายร้ายจันทรา
————————————————————————–
ภารกิจกลยุทธ์ที่เด็ดขาด (47)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ยองยองแน
2. รวบรวมหอกของมือหอกจันทรา 15 ชิ้น จากมอนเตอร์มือหอกจันทรา มอบให้ NPC ยองยองแน
รางวัล :
1. กล่องสมบัติเงินขาว 3 ชิ้น
2. ยาเซียนเขียว 2 ชิ้น
3. ค่าประสบการณ์ 570,000 หน่วย
4. ค่าพิชิตศัตรู 10,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : มือหอกจันทรา
————————————————————————–
ภารกิจฑูตปริศนา (48)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ยองยองแน
2. รวบรวมสาร์นน่าสงสัย 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์ฑูตปริศนามอบให้ NPC ยองยองแน
3. นำสาส์นน่าสงสัยไปให้แก่ NPC เจ๋งจิงป่า
รางวัล :
1. ยันต์โชคลาภ 10% 2 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 670,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : ฑูตปริศนา
————————————————————————–
ภารกิจชิงของกลับคืนมา (49)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เจ๊หงส์
2. รวบรวมรายการขนของของอิมชองอา 15 ชิ้น จากมอนสเตอร์ขวานสั้นจันทรา มอบให้ NPC เจ๊หงส์
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 780,000 หน่วย
2. ค่าพิชิตศัตรู 10,000 หน่วย
3. บัฟค่าพิชิตศัตรู 1.5 เท่า นาน 2 ชั่วโมง
มอนสเตอร์ภารกิจ : ขวานสั้นจันทรา
——————————————————————————-
ภารกิจการจัดหาไม้ไผ่ (50)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่าวารี
2. รวบรวมไม้ไผ่ 10 ชิ้น จากมอนเตอร์ขโมยตัดไผ่ มอบให้ NPC เฒ่าวารี
รางวัล :
1. ได้รับหินกลายทอง(ต่ำ) 2 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 920,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : ขโมยตัดไผ่
——————————————————————————
ภารกิจก่อกวนป่าไผ่กว้าง (51)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เจ๋งจิงป่า
2. รวบรวมบันทึกป่าไผ่กว้าง 20 แผ่น จากมอนสเตอร์อสูรน้อยป่าไผ่ มอบให้ NPC เจ๋งจิงป่า
รางวัล :
1. หินเสริมพลัง 5 ชิ้น
2. หินกลายทอง(ต่ำ) 2 ชิ้น
3. ค่าประสบการณ์ 1,020,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : อสูรน้อยป่าไผ่
—————————————————————————
ภารกิจนำของที่หายไปกลับคืนมา (52)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เจ๋งจิงป่า
2. รวบรวมเอกสารกุมความลับ 20 แผ่น จากมอนสเตอร์โจรร้ายตาเดียว มอบให้ NPC เจ๋งจิงป่า
รางวัล :
1. หินหยกเย็น(ต่ำ) 2 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 1,115,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : โจรร้ายตาเดียว
—————————————————————————
ภารกิจผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ (54)
เงื่อนไข : –
ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เจ๋งจิงป่า
2. รวบรวมใบคำสั่งของฝ่ายธรรมะ 1 ชิ้น จากมอนสเตอร์กระบี่คู่ไผ่ มอบให้ NPC เจ๋งจิงป่า
3. รายงานภารกิจกับ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 1,350,000 หน่วย
2. ค่าพิชิตศัตรู 50,000 หน่วย
มอนสเตอร์ภารกิจ : กระบี่คู่ไผ่

—————————————————————————