[YG] การปรับระดับดันเจี๊ยน

732

           ระดับความยากง่ายของดันเจี้ยน :

       ระบบความยากง่ายของดันเจี้ยนนั้น  เป็นระบบสำหรับปรับเพิ่มลดความยาก
เพื่อให้ได้ของรางวัลที่ดียิ่งขึ้น  โดยจะมีเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเข้ามาสำหรับ
การปาร์ตี้ซึ่งหากเป็นผู้เล่นที่มีระดับสูงก็ควรเลือกระดับยากจะได้ของรางวัล
ที่เยอะขึ้นสำหรับแพทปัจจุบัน สามารถเลือกได้เพียง 2 ระดับคือ Easy และ
Normal เท่านั้น

วิธีการปรับความยากง่าย :

หัวหน้าปาร์ตี้จะเป็นผู้ควบคุมระดับของปาร์ตี้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ใช้ใน
การเข้าดันเจี้ยน หลังจากนั้นสามารถปรับระดับได้ โดยคลิกข้อมูลปาร์ตี้และ
เลือกปรับระดับให้เหมาะสม

 


ระดับความยากง่ายของดันเจี้ยน :

  เหมือง   

 เลเวล

 ระดับคลาสผู้เล่น

   Bonus  

 รางวัลพิเศษ

   Easy

   80 – 114

  คลาส 4 – 5

 ปกติ

สมบัติจอมมารเงาอสูร 1 ชิ้น

Normal

 115 – 130

  เซียน 1 – 2

 1.5 เท่า

สมบัติจอมมารเงาอสูร 3 ชิ้น

   วังเย็น

 เลเวล

 ระดับคลาสผู้เล่น

 Bonus

 รางวัลพิเศษ

   Easy

 100 – 130

  คลาส 5 ขึ้นไป

 ปกติ

ไม่มีรางวัลพิเศษ

   เซียน

เลเวล

 ระดับคลาสผู้เล่น

 Bonus

 รางวัลพิเศษ

   Easy

 115 – 130

  เซียน 1 – 2

-0.5

 เครื่องหมายหุบเขาร้อยลี้ 1 อัน

   Normal

 115 – 130

  เซียน 1 – 2

ปกติ

 เครื่องหมายหุบเขาร้อยลี้ 3 อัน

           Noitce :

1. ใช้ค่าดันเจี้ยนพ้อยท์เท่าเดิม
2. เลเวลของมอนสเตอร์ทุกระดับจะเท่าเดิม แต่ความสามารถพลังป้องกัน พลังโจมตี พลังชีวิตและค่า
อื่น ๆ จะเปลี่ยนไปตามระดับที่เหมาะสม
3. Bonus หมายถึง ค่าประสบการณ์ อัตราการดรอป ค่าพิชิตและปริมาณเงินที่ได้รับ
4. ในขั้นตอนของการเลือกระดับจะสามารถเลือกได้อิสระ ไม่ว่าตัวละครในปาร์ตี้นั้นจะมีเลเวลตรงตาม
ระดับที่กำหนดไว้หรือไม่  แต่ผู้เล่นในปาร์ตี้จะไม่สามารถเข้าดันเจี้ยนหากเงื่อนไขไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการเข้าเหมืองสุสาน :

    ตัวอย่างเช่น : ตัวละคร 114 และ 116 สร้างปาร์ตี้ร่วมกันแล้วเลือกระดับให้เป็นระดับ Easy
ตัวละคร 114 จะเข้าไปในดันเจี้ยนได้ แต่ 116 จะไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจาก 116 เลเวลเกิน

    ตัวอย่างเช่น : ตัวละคร 114 และ 116 สร้างปาร์ตี้ร่วมกันแล้วเลือกระดับให้เป็นระดับ Normal
ตัวละคร 116 จะเข้าไปในดันเจี้ยนได้ แต่ 114 จะไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจาก 114 เลเวลไม่ถึง

5. ดันเจี้ยนเซียนระดับ Easy  ค่าโบนัสจะได้รับเพียง 0.5 หรือทุกอย่างปรับลด 50%
6. ดันเจี้ยนเหมืองสุสานปีศาจ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ยกเลิกเงื่อนไขเดิม คลาส 3 ระดับเลเวล 70
7. เงื่อนไขทั้งหมดตามตารางจะเป็น เงื่อนไขใหม่สำหรับใช้ในดันเจี้ยนทั้งหมด