[YG] ไอเทมกระจกภาพหลอน

717

      กระจกภาพหลอนกลาง :
ราคา : 79000 Cash Point  คลิกขวาใช้งานได้ 3 ครั้ง
คุณสมบัติ : สุ่มเรียก มอนสเตอร์ประเภทบอส 1 ตัวตามรายการด้านล่าง
จัดเป็นไอเทมที่จำหน่ายบางช่วงเวลา                
      กระจกภาพหลอนเล็ก :
ราคา : 29900 Cash Point  คลิกขวาใช้งานได้ 1 ครั้ง
คุณสมบัติ : สุ่มเรียก มอนสเตอร์ประเภทบอส 1 ตัวตามรายการด้านล่าง
จัดเป็นไอเทมที่จำหน่ายบางช่วงเวลา

   Monster :

 Level 

 HP

Damage

Defense

   พยัคฆ์ไพฑูรย์ :      110    600,000    300 – 500

100

   มารสิงห์เมฆินทร์ :     110    800,000    500 – 1,000

250

   เขี้ยวพิษมารพิฆาต :        110    1,250,000    600 – 900

200

   ภูติหญิงระบำทมิฬ :        110    1,500,000    1,200 – 1,300

400

   จอมพรตคนพาล :       110    1,700,000    1,100 – 1,400

450

   ซอลโฮยูง :       110    2,200,000    1,450 – 1,600

550

     ดรอปไอเทม :  เกราะกิ่งเหมย หินเสริมพลัง  หินกลายทองระดับสูง หินหยกเย็นระดับสูง หินเพลิง
ปฐพีระดับกลาง   หินเสริมพลังระดับสูง  สัญลักษณ์แห่งจอมยุทธ 60 สัญลักษณ์แห่งจอมยุทธ 50
ไอเทมเปลี่ยนสีชื่อ ไอคอนชื่อ พื้นหลังชื่อ ยาเสริมความดีเล็ก  ยาเปลี่ยนร่างอาวุธ ทะเลลึกเล็ก ถุง
ลูกแก้วฝึกฝน 20ล้าน คัมภีร์พลังยุทธเซียนขั้น 3 ปราณเซียนขั้น 3

   Monster :

 Level 

 HP

Damage

Defense

   ซอนพุง :                   110    2,500,000    1,800 – 2,000

700

   มีรัง :     110    3,800,000    1,700 – 1,900

600

          

    ดรอปไอเทม :   เกราะน้ำค้างฟ้า หินกลายทองระดับสูงสุด  หินหยกเย็นระดับสูงสุด กล่องเซียนยา
สัญลักษณ์แห่งอัศวิน  สัญลักษณ์แห่งจอมยุทธ+70 สัญลักษณ์แห่งจอมยุทธ+80  กล่องสมบัติแดง
เกราะ กล่องสมบัติแดงปลอกแขน กล่องสมบัติแดงรองเท้า ลูกแก้วหมอกอัคคี   ยาเปลี่ยนร่างอาวุธ
ทะเลลึกเล็ก ถุงลูกแก้วลูกแก้วฝึกฝน 50 ล้าน  อาวุธ 120 ปลอกแขนกิ่งเหมย  รองเท้ายาวต้นเหมย
หิน Yulgang  หินกลายทองระดับสูง หินหยกเย็นระดับสูง หินเพลิงปฐพีระดับล่าง หินเหล็กเย็น   หิน
หยกแดง แร่เหล็กเย็น แร่หยกแดง ปลอกแขนกิ่งท้อ รองเท้ายาวต้นท้อ

 

   Monster :

 Level 

 HP

Damage

Defense

   ฮึกพิงซองจู :                   110     6,576,746    2,064 – 2,596

1,080

   ทันจีมู :     110     8,359,537    2,597 – 3,443

1,570

   ฮวันยองควีมา :     110    10,356,438    3,235 – 4,246

1,290

         

ดรอปไอเทม : คัมภีร์ยุทธและคัมภีร์ปราณเซียนขั้นที่ 1 อาวุธ 130 หินโยวกัง หินYulgang หินกลาย
ทองระดับสูง หินหยกเย็นระดับสูง หินเพลิงปฐพีระดับล่าง กล่องสมบัติทองคำ กล่องสมบัติหยก กล่อง
สมบัติดำ กล่องสมบัติน้ำแข็ง ลูกแก้ววิญญาณระดับสูงแรร์  หินแห่งภูติ หินเหล็กเย็น หินหยกแดง หิน
หยกเขียว หินหยกม่วง แร่เหล็กเย็น แร่หยกแดง แร่หยกเขียว แร่หยกม่วง ใบหม่อน หินคืนสภาพ  ใบ
หม่อนชั้นสูง หินกลายทองระดับสูงสุด หินหยกเย็นระดับสูงสุด ห่อยารากไม้ สัญลักษณ์แห่งจอมยุทธ
+90  สัญลักษณ์แห่งจอมยุทธ+100 กล่องสมบัติแดงชุด กล่องสมบัติแดงอาวุธ ยาเสริมความดีกลาง
ยาดันเจี้ยนพ้อน 100 ยาดันเจี้ยนพ้อย 200 ยาเปลี่ยนทรง+ยาเปลี่ยนสี  ยาเปลี่ยนร่างอาวุธ  ทะเลลึก
เล็ก ถุงใส่ลูกแก้วฝึกฝนหนึ่งร้อยล้าน

หมายเหตุ :  การเรียกบอสจะเป็นแบบสุ่มและไอเทมดรอปจะเป็นแบบสุ่มเหมือนกิ่งท้อทั่วไป