[YG] ไอเทมยาเม็ดประกายรุ้ง

340

   

    จำหน่ายไอเทม : ยาเม็ดประกายรุ้ง 

ไอเทมยาเม็ดประกายรุ้งเป็นไอเทมที่มีจำหน่ายประจำใน Yulgang Shop ซึ่งยาเม็ดประกายรุ้งนั้น
เป็นไอเทมที่มีประสิทธิภาพมากมาย เป็นที่ต้องการของจอมยุทธอย่างมาก

ยาเม็ดประกายรุ้ง : 

ราคาจำหน่าย :   3,200  CashPoint                         
     
ประสิทธิภาพ :    

•  พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15%
•  พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15%
•  พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 300 หน่วย
•  พลังปราณเพิ่มขึ้น 300 หน่วย
•  ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 10%
•  เมื่อคลิกใช้จะมีประสิทธิภาพ  4 ชั่วโมงออนไลน์