Game Guide – Item Code

33533

: วิธีการใช้งาน Item Code :


การขอรับ Item Code : หากท่านได้ทำการเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโยวกังจัดขึ้น และได้รับสิทธิ์ในการขอรับ Item Code ท่านสามารถ ขอรับ Item Code ได้โดย
1. เข้าไปยังหน้าข่าวโปรโมชั่นหรือกิจกรรมที่ท่านได้เข้าร่วม
2. คลิก ปุ่ม ขอรับ Item Code เพื่อเข้าสู่หน้า ขอรับ Item Code
3. กรอกรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อขอรับ Item Code

: ตัวอย่างปุ่มขอรับ Item Code :

เมื่อท่านได้รับ Item Code แล้ว สามารถนำมาเติมเพื่อขอรับไอเทมได้ดังนี้

นำ Item Code ที่ได้รับ มาเติมที่ NPC ชอนอู โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกสนทนากับชอนอูจากนั้นเลือก
2. กรอกรหัส Item Code ที่ได้รับ
3. จากนั้นให้ตรวจสอบไอเทม ในช่องเก็บของตัวละครค่ะ

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบ ระยะเวลาของการรับและใช้งาน Item Code อย่างละเอียด Item Code ที่หมดอายุหรือสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานไปแล้ว จะไม่สามารถเติมหรือใช้งานได้