การสร้างสำนัก

18438

การสร้างสำนัก  เงื่อนไขและขั้นตอนในการสร้างสำนัก :
การสร้างสำนัก    การสร้างสำนัก
1. เลเวล 35 ทำการเลือกฝ่ายหรือเปลี่ยนคลาส 2 แล้ว
2. ฝ่ายธรรมะให้ไปพบประมุขพรรคต้นหลิว ฝ่ายอธรรมให้ไปพบประมุขพรรคสามมาร
3. เลือกสร้างสำนัก จากนั้นกรอกชื่อสำนักที่ต้องการใช้
4. เลือกคำนำหน้าสำนักดังนี้ สำนัก สมาพันธ์ ชุมนุม พรรค สมาคม
5. ตรวจสอบรายชื่อสำนัก ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
6. กดยืนยันการสร้างสำนัก

การสร้างสำนัก  ค่าใช้จ่ายในการสร้างสำนัก :  เงิน 1 ล้านสลึง
การสร้างสำนัก

การสร้างสำนัก  คำสั่งต่าง ๆ ในสำนัก :
1. คำสั่งเปิดหน้าต่างสำนัก  Ctrl+G
2. คำสั่งออกกิลหรือยุบกิล  /quitclan
3. คำสั่งรับคนเข้าสำนัก   Ctrl+D   โดนจะต้องคลิกชื่อเป้าหมายที่ต้องการรับก่อน
การสร้างสำนัก  อัพเกรดสำนัก : ขั้น 2 และ ขั้น 3

การสร้างสำนัก    การสร้างสำนัก

อัพเกรดสำนักขั้นที่ 2 • ใช้เงิน  5  ล้านสลึง ค่าพิชิตศัตรู 100,000
อัพเกรดสำนักขั้นที่ 3 • ใช้เงิน 10 ล้านสลึง ค่าพิชิตศัตรู 400,000

การอัพเกรดสำนักระดับ 2 และ 3 เป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่ต้องทำภารกิจใด ๆ
เพียงคุยสนทนาก็จะสามารถอัพเกรดสำนักได้ทันที