[YG] ไอเทมยาเม็ดประกายรุ้ง

542

ไอเทมยาเม็ดประกายรุ้งเป็นไอเทมที่มีจำหน่ายประจำใน Yulgang Shop ซึ่งยาเม็ดประกายรุ้งนั้น
เป็นไอเทมที่มีประสิทธิภาพมากมาย เป็นที่ต้องการของจอมยุทธอย่างมาก

ยาเม็ดประกายรุ้ง : 

ราคาจำหน่าย :   3,200  CashPoint                            
     
ประสิทธิภาพ :    •  พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15%
•  พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15%
•  พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 300 หน่วย
•  
พลังปราณเพิ่มขึ้น 300 หน่วย
                                        •  ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 10%
                                        •  เมื่อคลิกใช้จะมีประสิทธิภาพ  4 ชั่วโมงออนไลน์